De sociale veiligheid versterken is de missie van de vrijwillige buurtpreventieteams. Samenwerking staat daarin voorop. Binnen het team, maar ook met de buurt, overheid en maatschappelijke organisaties. Hoe kunnen de teams hun rol succesvol oppakken? Hoe kunnen teams buurtpreventie inzetten voor vroegsignalering “Niet Pluis Gevoel”. Het lokale sociale kapitaal optimaal benutten. Dat is de grote opgave in het sociaal domein van nu! 

In het sociaal domein staat het benutten van het sociaal kapitaal in buurten en wijken gericht op het versterken van de onderlinge (buurt)betrokkenheid en zelfredzaamheid van inwoners, gesteund vanuit hun sociale netwerken, centraal. Burgers nemen verantwoordelijkheid voor de sociale veiligheid, de leefbaarheid en zetten hun bewoner- en ervaringsdeskundigheid in voor de buurt. 

De focus van de buurtpreventieteams richt zich op verschillende problemen, waaronder woninginbraak, voertuigcriminaliteit, verkeerd geparkeerde aanhangwagens en overlast van jongeren. In zijn algemeenheid wordt de kwaliteit van de buurtpreventieteams als redelijk tot goed beoordeeld vanuit de gemeenten, ook vanwege het feit dat het om vrijwilligers gaat. 

Leden van het buurtpreventieteam horen en zien veel, soms geeft dat een ‘Niet Pluis Gevoel’. 

 

Leden weten niet altijd waar ze met dit gevoel terecht kunnen. Hierdoor komen signalen niet tijdig genoeg bij professionals die de situatie in kaart kunnen brengen en voor de juiste afhandeling, doorverwijzing of ondersteuning kunnen zorgen. 

 

 

Horen, Zien en Handelen

Aanleiding voor Buurtpreventie Plus is:

  • De kwaliteit van de samenleving. Dit is tweeledig:
  • veiligheid en leefbaarheid
  • vroeg-signalering van het “niet pluis gevoel” 
  • Heel, schoon, veilig buitenveilig
  • Veilig thuis kunnen – en blijven wonen
  • Hartveilige woonomgeving

Dit betreft het signaleren en melden van (beginnende) sociale problematiek: eenzaamheid, sociaal isolement, huiselijk geweld, verwaarlozing.

Niet alle buurtpreventie teams staan zondermeer open voor een taakuitbreiding op het sociale vlak. Het werkt vooral bij teams die met enige regelmaat in hun eigen buurt lopen (buurtbinding).

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld eenzame buurtbewoners buiten de samenleving komen te verkeren is het belangrijk dat deze mensen participeren binnen de samenleving, zodat zij niet vereenzamen en er iemand is die een beetje op deze mensen let.

Hiermee wordt bedoeld dat buurtpreventieleden eenzaamheid en verwaarlozing signaleren van “hun” buurtbewoners en dit melden bij de betreffende instantie, voelt het “niet pluis”, besteed er dan de nodige aandacht aan en meldt je waarneming of gevoel hierover.

In Nederland krijgen elk jaar 30.000 mensen thuis of op straat een hartstilstand. 

Buurtpreventiegroepen kunnen een grote rol spelen bij snelle hulp bij reanimaties in hun buurt, zij zijn immers altijd dichtbij. Zo ontstond al snel het idee om buurtpreventiegroepen te helpen met veiliger maken van hun buurt. En dan niet alleen tegen criminaliteit maar ook voor hartveiligheid.